Årsmötet 2023

Om ossRFSL

Välkommen medlem på årsmöte för RFSL Gotland!

Vi ses lördagen den 25/3 kl 16-18 i kvarterslokalen på Broväg 2A.

Dagordning för årsmötet:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, Mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress),
12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret
13. Motioner
14. Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
15. Val av kongressombud
16. Val av valberedning
17. Val av revisorer
18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Mötets avslutande.

OSA gärna om du planerar att komma och om du har några allergier, intoleranser eller preferenser när det kommer till fika under mötet.

Välkomna in med motioner till årsmötet senast lördagen den 11 mars. Dessa skickas in till info@gotland.rfl.se.

Varmt välkommen!